Kodex FIVA

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ KODEX FIVA 2010

(TECHNICAL CODE – FIVA 2010)

OBSAH

 1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
  2. ÚPRAVY
  3. TECHNICKÁ KLASIFIKACE VOZIDLA
  4. ROZDĚLENÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL DO VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
  5. URČENÍ DATA VÝROBY
  6. PRŮKAZ IDENTITY FIVA
  7. RÚZNÉ

Příloha A Žádost o vydání průkazu identity FIVA

Příloha B Průkaz identity FIVA

Pozn. 1: Při použití technického kodexu FIVA se ujistěte, zda máte jeho nejnovější vydání.

1. DEFINICE A VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Všeobecným cílem je zachovat a udržovat v pojízdném stavu všechna silniční vozidla, spadající do věkových kategorií FIVA.

1.1 FIVA definuje historické vozidlo:

– jako mechanicky poháněné silniční vozidlo, minimálně 30 let staré

– které je uchováváno a udržováno v historicky věrném stavu

– které NENÍ užíváno ke každodenní přepravě

– a které je z těchto důvodů součástí našeho technického a kulturního dědictví

Vozidlo budiž udržováno a užíváno řádným, ekologicky šetrným způsobem a zachováváno a užíváno jako v období svého vzniku.

1.2 Obdobím vzniku vozidla se rozumí časový úsek, v němž bylo vozidlo od data své výroby běžně používáno. Z tohoto důvodu může být definice tohoto časového úseku pro různá vozidla a různé země odlišná

2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

MODIFIKACE

2.1 Modernizace, úpravy nebo jiné změny oproti původnímu stavu jsou nežádoucí a principiálně musí být omezeny na takové změny, které jsou vyžadovány úřady, dále pak na změny z důvodu neprovozuschopnosti nebo zchátralosti vozidla tak, aby bylo zajištěno jeho bezpečné užívání na silnici, nebo změny, které se staly nezbytnými z důvodu nedostupnosti či neekonomičnosti výroby příslušných součástí.

Takovéto úpravy musí být provedeny v duchu období vzniku vozidla takovým způsobem, aby vozidlo mohlo být vráceno zpět do historicky původního stavu a to s vynaložením minimálního úsilí a nákladů.

2.2 Modifikace, úpravy a změny musí být zdokumentovány takovým způsobem, aby bylo možno v budoucnu kýmkoliv odhalit, jak se vozidlo liší od originálního stavu.

Tato informace musí být zaznamenána na straně 4 Identifikační Karty FIVA.

3. TECHNICKÁ KLASIFIKACE VOZIDLA

3.1 Definice vozidla:

Typ A – VOZIDLO STANDARDNÍ

Jedná se o vozidlo odpovídající standardní specifikaci, tak jak bylo dodáváno výrobcem. Mohou být povoleny nepodstatné, kosmetické změny oproti dobové původnosti, stejně jako typické příslušenství, které bylo v dané době na trhu.

Typ B – VOZIDLO DOBOVĚ UPRAVENÉ
Jedná se o vozidlo postavené nebo upravené v dané době pro specifické účely, typické ve své podstatě a tím historicky cenné. Výrobce takového vozidla může být označován jako zhotovitel.

Typ C – KOPIE a REPLIKA
Je to vozidlo zhotovené mimo původní dobu, s použitím nebo bez použití dobových dílů, kopírující určitý model. Takovéto vozidlo musí být zřetelně označeno aby bylo jasné, že jde o KOPII. Zhotovitel takového vozidla je považován za výrobce. Název vozidla bude tvořit kombinace jmen ZHOTOVITELE, VÝROBCE a dále modelu, jehož je vozidlo kopií (Příklad: Smith Bugatti Type 35).

Vozidla kategorie KOPIE a REPLIKA budou datována dvěma daty – datem vzniku původního modelu a datem dokončení kopie či repliky (Příklad: 2008/1925).

REPLIKA musí splňovat stejné shora uvedené podmínky, ale od kopie se liší tím, že byla vyrobena původním výrobcem, konstruktérem či zhotovitelem.

Typ X – VÝJMKA
Vozidlo, které bylo upraveno ze své původní podoby mimo období, definované bodem 1.2. Takové vozidlo může být vybaveno Identifikační kartou FIVA. Úpravy musí odpovídat specifikaci a požadavkům příslušné Národní autority a důkaz o provedené certifikaci/shodě musí být řádně zdokumentován.

3.2 SKUPINY ZACHOVALOSTI – PŮVODNOSTI VOZIDLA

Skupina 1 – ORIGINÁLNÍ

Vozidlo ve stavu v jakém bylo původně vyrobeno, nepozměňované a v zachovalém stavu.

Skupina 2 – AUTENTICKÉ

Vozidlo ve stavu, ve kterém se dochovalo při svém užívání, nikdy nerestaurované, zachovalé v originální specifikaci, s kontinuální historií od data výroby do současnosti a v originálním, možno i opotřebeném stavu. Běžně opotřebitelné díly mohou být nahrazeny díly odpovídajícími dobové specifikaci. Dobové opravy laku, pokovení a čalounění jsou povoleny.

Skupina 3 – RENOVOVANÉ

Vozidlo známé identity, úplně nebo částečně rozebrané, zrepasované a znovu smontované. Jsou povoleny pouze malé odchylky od specifikace výrobce z důvodu nedostupnosti dílů nebo materiálů. Originální díly od původního výrobce by měly být použity všude, kde to je možné, mohou být ale nahrazeny jinými stejné specifikace. Interiér, exteriér a vnější zpracování musí být provedeny co možná nejblíže dobovému provedení.

Skupina 4 – ZNOVU VYSTAVĚNÁ

Ke stavbě mohou být použity díly z jednoho nebo více vozidel stejného typu a modelu, co nejvěrněji podle originální specifikace výrobce. Originální díly od původního výrobce by měly být použity všude, kde to je možné, mohou být ale nahrazeny jinými stejné specifikace. Interiér, exteriér a vnější zpracování musí být provedeny co možná nejblíže dobovému provedení.

4. ROZDĚLENÍ VOZIDEL DO VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

Pro účely akcí FIVA jsou vozidla zařazována do následujících kategorií:

Třída A (Ancestor) Vozidla vyrobená do 31. prosince 1904

Třída B (Veteran) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1905 a 31. prosincem 1918

Třída C (Vintage) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1919 a 31. prosincem 1930

Třída D (Post Vintage) Vozidla zhotovená mezi 1.lednem 1931 a 31. prosincem 1945

Třída E (Post War) Vozidla postavená mezi 1. lednem 1946 a 31. prosincem 1960

Třída F Vozidla postavená mezi 1. lednem 1961 a 31. prosincem 1970

Třída G Vozidla postavená mezi 1.lednem 1971 a věkovým limitem FIVA dle § 1.1

5. URČENÍ VÝROBNÍHO DATA

5.1 Skutečnosti, které je třeba brát v úvahu při stanovování výrobního data vozidla nebo jeho částí by měly vycházet z jakýchkoliv dostupných informací nebo dokumentace, majících vztah k předmětnému vozidlu nebo k jiným vozidlům stejné značky, modelu a typu. Je třeba podložit toto dokumenty a údaji jako je číslo podvozku, rámu nebo motoru, výrobní čísla, údaji o registraci, dokumenty potvrzující datum prodeje nebo dodávky, atd.

5.2 Zodpovědnost za předložení nezbytné dokumentace bude vždy ležet na majiteli vozidla.

5.3 Za určení data výroby vozidla zodpovídá Národní autorita (ANF) země, v níž majitel předmětné vozidlo zaregistroval.

5.4 Vozidlo, jehož datum výroby bylo určeno Národní autoritou, bude normálně akceptováno jinými FIVA členy. Maximum informací musí být přitom vyžádáno, pokud je to nutné, od jiných Národních autorit, které jsou povinny k tomuto účelu svou příslušnou dokumentaci poskytnout buď Národní autoritě ( nebo Technické komisi).

5.5 Dojde-li při určování data výroby ke sporu mezi majitelem vozidla a Národní autoritou, nebo mezi Národními autoritami samotnými, může být záležitost předložena Technické komisi FIVA k rozhodnutí po zaplacení stanoveného poplatku. Rozhodnutí Technické komise FIVA je konečné.

6. PRŮKAZ IDENTITY FIVA

6.1 FIVA může vydat na základě žádosti Průkaz identity vozidlům, které splňují požadavky FIVA Technického kodexu.

6.2 Průkaz identity FIVA je uznávací dokument, vydaný Národní autoritou k identifikaci schváleného zachovalého historického vozidla na základě inspekce vozidla pracovníkem FIVA nebo jeho zástupcem. Průkaz identity je a zůstává majetkem FIVA po celou dobu. Jeho platnost je 10 let anebo do doby změny majitele vozidla.

6.3 V zemi, v níž je Národní autorita, podává majitel vozidla, registrovaného v této zemi, žádost o Průkaz identity této Národní autoritě. Formulář žádosti tvoří přílohu A tohoto Technického kodexu FIVA. Národní autorita nemůže vydat Průkaz identity pro vozidlo, registrované v jiné zemi.

V zemi, v níž není Národní autorita, podává majitel vozidla v této zemi registrovaného žádost o Průkaz identity Technické komisi FIVA.

6.4 Člen přidruženého klubu FIVA, jemuž Národní autorita odmítla vystavení Průkazu identity, se může odvolat proti tomuto odmítnutí u mezinárodní Technické komise FIVA, která může delegovat svého zástupce do národní subkomise. Zůstane-li záležitost nevyřešena, lze se odvolat k Odvolacímu výboru, který za účelem definitivního rozhodnutí jmenuje Hlavní komise (General Committee).

6.5 Průkaz identity FIVA je dokument, uvedený v příloze B tohoto Technického kodexu FIVA.

6.6 FIVA, její národní zástupci nebo federací FIVA jmenovaný zmocněnec mohou Průkaz identity FIVA kdykoli odebrat. Odebraný Průkaz musí být ihned vrácen vydávající autoritě s uvedením důvodu odebrání. Technická komise FIVA může rozhodnutí Národní autority ve věci Průkazu identity FIVA zrušit.

7. RŮZNÉ

Jakákoli další ustanovení nebo rozhodnutí, přijatá a publikovaná Mezinárodní technickou komisí FIVA po vydání tohoto Technického kodexu , musí být považována za jeho součást.

Celý aktuální kodex FIVA pro rok 2010 ve formátu PDF

Zdroj: FKHV.cz, překlad Ing. Jan Täubel

Další podrobné informace se můžete dozvědět na stránkách www.fiva.org